کمپ قبولی پزشکی

تحصیل در ترکیه

ورکشاپ ۳ روزه ویژه قبولی رشته های پزشکی

در این دوره شما طی ۳ روز و ۶ گام تخصصی توسط اساتید و مشاورین بین المللی تمامی ابعاد و شرایط ادامه تحصیل در ترکیه (قبولی دانشگاه های دولتی ترکیه و اخذ پذیرش دانشگاه های خصوصی ترکیه، قوانین و هزینه های اقامت در ترکیه) آشنا میشوید.

سفیر، نماینـده رسـمی برتریـن دانشـگاه هـا ی بیـن الملـل، بـا یـک دهـه تجربـه درخشـان دربرگـزاری کالـج هـای آمادگی آزمون های بین الملل در محیظ دانشگاه ها ، کالـج هـای زبـان در محیـط دانشـگاه و دفاتـر فعـال در کشـورهای ترکیـه ، روسـیه و … بـا در اختیـار داشـتن مجـرب تریـن اسـاتید و مشـاورین، در مسـیر اخـذ پذیرش دانشگاه ها و برگزاری دوره های آمادگی آزمون های،YOS ،SAT ،TOMER،TOEFL ،ALES ،GRE ،PTEو … مسیر مهاجرت تحصیلی شما را هموار می کند.

آنچه در این دوره به دست می آورید

مخاطبین دوره

برنامه کلاسی ورکشاپ سفیر

روز اول

آشنایی با دانشگاه های ترکیه
آشنایی با آزمون تومر
آشنایی با آزمون یوس
درسنامه مباحث آزمون یوس
درسنامه مباحث آزمون تومر

روز دوم

درسنامه مباحث آزمون یوس
درسنامه مباحث آزمون تومر
درسنامه مباحث زبان آزمون

روز سوم

مشاوره تخصصی با اساتید بین المللی
تور مجازی دانشگاه آرل
وبینار تخصصی با مهمانان ویزه
مسابقه علمی آنلاین

جوایز ویژه نفرات برتر

قیمت فوق العاده

تومان23000000
۷۴۰/۰۰۰ تومان
  •  
فرصت محدود
استاد کاوه حامد
استاد کاوه حامد
ادامه ی مطلب
استاد کامبیز  افلاکی
استاد کامبیز افلاکی
ادامه ی مطلب

ارتباط با ما

تهران, ایران

استانبول, ترکیه