فرم های ارزیابی

[us_flipbox front_title=”فرم ارزیابی متقاضیان مهاجرت تحصیلی” back_title=”برای تکمیل فرم کلیک کنید” link_type=”container” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F|||”]
[us_flipbox front_title=”فرم ارزیابی متقاضیان مهاجرت اقامتی” back_title=”برای تکمیل فرم کلیک کنید” link_type=”container” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa%25db%258c%2F|||”]

آزمون ها

[us_separator show_line=”1″ line_width=”30″ thick=”3″]

آزمون SAT

آزمون SAT از چهار بخش Reading، Writing، Math Test-No Calculator ،Math Test-Calculator تشکیل شده است؛ که شما باید هر چهار بخش آن را پاسخ دهید، توجه داشته باشید که مدت زمان در نظرگرفته برای هر آزمون محدود می‌باشد و شما باید این چهار بخش ها را پشت سرهم پاسخ دهید

[us_flipbox front_title=”بخش اول” front_icon_type=”image” front_icon_image=”7613″ front_icon_image_width=”100px” back_title=”شروع آزمون” back_desc=”برای شروع آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید” link_type=”btn” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-sat-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-reading%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20SAT%20(%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%E2%80%93%20Reading)||” btn_label=”شروع آزمون اول”]
[us_flipbox front_title=”بخش دوم” front_icon_type=”image” front_icon_image=”7613″ front_icon_image_width=”100px” back_title=”شروع آزمون” back_desc=”برای شروع آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید” link_type=”btn” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-sat-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585-writing%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20SAT%20(%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%E2%80%93%20Writing)||” btn_label=”شروع آزمون دوم”]
[us_flipbox front_title=”بخش سوم” front_icon_type=”image” front_icon_image=”7613″ front_icon_image_width=”100px” back_title=”شروع آزمون” back_desc=”برای شروع آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید” link_type=”btn” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-sat-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585-math-test-no-calculator%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20SAT%20(%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%E2%80%93%20Math%20Test%2C%20No%20Calculator)||” btn_label=”شروع آزمون سوم”]
[us_flipbox front_title=”بخش چهارم” front_icon_type=”image” front_icon_image=”7613″ front_icon_image_width=”100px” back_title=”شروع آزمون” back_desc=”برای شروع آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید” link_type=”btn” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-sat-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25b4-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-math-test-calculator%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20SAT%20(%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%E2%80%93%20Math%20Test%2C%20Calculator)||” btn_label=”شروع آزمون چهارم” btn_size=”14px”]

آزمون YOS

آزمون YOS که مخفف کلمه‌ی Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı است، آزمونی است که هر سال از سمت دانشگاه­ های کشور ترکیه، خصوصی و دولتی برگزار می­‌گردد که مختص دانشجویان بین‌المللی یا خارجی یا به عبارت دیگر مختص دانشجویان غیربومی است که قصد داشته باشند در کشور ترکیه و در مقطع لیسانس رشته­‌های دندانپزشکی، داروسازی، پزشکی، مهندسی و علوم‌انسانی به زبان ترکی تحصیل کنند. هر دانشگاه موظف است با توجه به ظرفیت در نظر گرفته برای این دانشجویان، نسبت‌به پذیرش آنان بر اساس نتایج آزمون YOS اقدام نماید.

[us_btn label=”شرکت در آزمون YOS” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-yos%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20YOS||” align=”center”]