فرم ها و آزمون ها

فرم های ارزیابی

مهاجرت

فرم ارزیابی مهاجرت

ثبت شرکت

ثبت بین المللی شرکت

اتحادیه اروپا

فرم ارزیابی مهاجرت به اتحادیه اروپا

تحصیل در پزشکی

فرم ارزیابی مهاجرت در رشته پزشکی

تحصیل غیر‌پزشکی

فرم ارزیابی مهاجرت در رشته غیرپزشکی

کاریابی بین المللی

فرم ارزیابی کاریابی بین المللی

آزمون ها

آزمون SAT

آزمون SAT از چهار بخش Reading، Writing، Math Test-No Calculator ،Math Test-Calculator تشکیل شده است؛ که شما باید هر چهار بخش آن را پاسخ دهید، توجه داشته باشید که مدت زمان در نظرگرفته برای هر آزمون محدود می‌باشد و شما باید این چهار بخش ها را پشت سرهم پاسخ دهید

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

فهرست