بخش مورد نظر خود را برای شرکت در آزمون یوس انتخاب نمایید

توجه داشته باشید که قبل از آزمون باید نام کاربری و کلمه عبور خود را از موسسه دریافت نمایید

[bsf-info-box icon=”Defaults-edit pencil-square-o” icon_size=”32″ title=”ریاضی و هندسه” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b3-%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b6%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25b3%25d9%2587%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%20(%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87)||” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-edit pencil-square-o” icon_size=”32″ title=”هوش” read_more=”box” link=”url:https%3A%2F%2Fsafirapply.com%2F%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b3-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25b4%2F|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%DB%8C%D9%88%D8%B3%20(%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87)||” hover_effect=”style_2″ pos=”square_box”][/bsf-info-box]